ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2567


ที่ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 3D by Sketch Up ครูวิรุธ ยังมีสุข
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
2 A-Math Game ครูมาลี อำพร
ครูปรียา ห้วยหงษ์ทอง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 BJ Peer Counselor Club ครูสุกัญญา เสมอมาศ
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
4 Board Game 1 ครูพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 Board Game 2 ครูชลิต สมศรี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

6 Buddha Orchestra (มนตรามารยาท) ครูบังอร สิงห์โตทอง
ครูระพีพรรณ เพิ่มประเสริฐ
ครูปิยะมาศ น้ำดอกไม้
ครูพัชรพร เจียมฉวี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
7 Chinese movies ครูวิกานดา จำปาทอง
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
8 Cover dance ครูอัญชลี ครุธงาม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

9 Crossword ครูพรรณี วันกระจ่าง
ครูนภาลัย เวชวงค์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 Digital Art ครูจันทรา ศิรินาวี
2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
11 DIY BY KRUWIT (งดรับเด็กเก่า) ครูศิริลักษณ์ หนองเส
ครูเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
12 DIY สไตล์จีน ครูสิริรัตน์ นกพึ่ง
ครูไพลิน พิงพิทยากุล
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
13 English Club 1 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ครูนภาลัย เวชวงค์
ครูอังคณา บุญเจริญ
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
14 English Club 2 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ครูธันยชนก จิตร์วิวัฒน์
ครูจิตสุภา สง่าแสง
2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
15 English Club 3 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ครูรัชฎาวรรณ คูฮุด
ครูกานต์ชนิตา คลังนาค
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
16 Information & Graphic 88 ครูกุลวดี จันทร์สว่าง
ครูฐิติวรดา เตชาภรณ์พงศ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

17 Math Advance ครูมานพ ตนุเลิศ
4

  เต็ม

18 Music & Lyrics ครูวาสนา เกิดผล
ครูวรานิตย์ อรุณมณี
1,2,3,4

  เต็ม

19 New world society ครูศิริศักดิ์ ชื่นชม
ครูสายใจ พวงเพชร
ครูบังอร สิงห์โตทอง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 SUDOKU ครูกฤษกร พ่วงอยู่
1,2,3,4

  เต็ม

21 Taro Math ครูชนากานต์ วงศ์วิลัย
1,2,3

  เต็ม

22 TO BE NUMBER ONE ครูบังเอิญ อินทรักษ์
ครูธนากร กลิ่นมาลัย
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
23 Unseen trip ครูพิชญาภา งามยิ่งยวด
1,2,3,4

  เต็ม

24 กวีน้อย ครูฉัฐรินทร์ โพธิ์ศิริ
ครูวรรณา กำลังทรัพย์
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
25 การสร้าง website (รับเฉพาะนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) ครูปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน
ครูเมกทัศน์ ศรีคงอยู่
2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
26 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Photoshop (รับเฉพาะนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) ครูอมรรัตน์ สีสายชล
ครูศิริพร จันทร์แป้น
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
27 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) ครูภิรญา เสรียศภัทร
ครูจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

28 ก็มาดิ A-Level (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ครูทักษิณ เรทนู
6

  เต็ม

29 คณิตฯ คิด(เยอะ)ทำไม (รับเฉพาะ ม.5/2) ครูวรัญญา สุมาลัย
5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
30 ครีเอจ ครูจุฑามาศ พรมฟ้า
1

  เต็ม

31 คลื่น แสง และเสียง ครูวัชรินทร์ บุญเอียด
5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
32 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 (รับเฉพาะ ม.1/14) ครูเปรมฤทัย ราชนิธยากร
ครูทศพร ทองมา
ครูภิญญาภัช บุญพา
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
33 ชมรมสโมสรอินเทอร์แรคท์ ครูนริศรา อิสริยวัชรากร
ครูจิรเดช กันเกตุ
ครูวิรัตน์ ศรีอาจ
ครูสนัญญา ยอดขำใบ
4,5,6

  เต็ม

34 ชาวสวน Hay Day ครูปัณชญา คำแก้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

35 ชุมนุมดนตรีไทย (รับเฉพาะเด็กเก่า) ครูภูมิชาย บุญมา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 38
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
36 ชุมนุมศิลปการถ่ายภาพ ครูพัชรพร เจียมฉวี
ครูวิรุธ ยังมีสุข
ครูอภิรดี วงษ์ทรัพย์
ครูวีรยุทธ เจตพุก
4,5,6

  เต็ม

37 ชุมนุมสมุนไพรน่ารู้ (รับเฉพาะ ม .1/10) ครูศรีรัตน์ เวชตรียานนท์
1

  เต็ม

38 ชุมนุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ครูสุธาทิพย์ ญาติมาก
2,3,4,5,6

  เต็ม

39 ดูซีรีส์ให้ซีเรียส ครูเบญจมาศ มีต้องปัน
ครูวิศนี ใจฉกาจ
6

  เต็ม

40 ตะกร้อ&เปตอง ครูนิกร ชัยสงคราม
ครูยุพเรศ กิ้มมทอง
ครูธัญนันท์ มาลี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
41 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ครูพัชรี เปล่งผิว
ครูเมตตา เริ่มภักตร์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

42 ท่องโลกวิทยาศาสตร์ ครูดวงพร สาลีติด
4,5,6

  เต็ม

43 ธนาคารโรงเรียน ครูกรองทอง ประสมสิน
ครูจันทิมา ก่ำภัคสร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
44 นักกฎหมาย ครูสุริยา เขียนอักษร
ครูวิมลรัตน์ กองแดง
ครูพิมพ์ธีรา แย้มขยาย
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
45 นักขายมืออาชีพ ครูศรีรัตน์ แสนธรรมมา
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

46 นักธุรกิจน้อย ครูวราภรณ์ กันทะพะเยา
ครูจี​ระนันท์​ ผันผาย
ครูวรรณงาม อนันตชินะ
ครูศุภกฤต เอกจิต
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 51
47 นักอ่านวิทย์ ครูน้ำฝน แก้วโม่ง
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
48 นักเรียนจิตอาสา Give&Get ครูพัชรีพร พร้อมศักดิ์โสภณ
ครูกิจจชญา วรภักดี
4,5,6

  เต็ม

49 นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล ครูธนากร กลิ่นมาลัย
ครูบังเอิญ อินทรักษ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

50 บริจด์ ครูสุนิสา พงษ์ประยูร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

51 บาสเกตบอล ครูธนัทอร ศิววิบูลย์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

52 ประดิดประดอย ครูพเยาว์ บุญช่วย
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

53 ปิงปอง ครูพจนา ชนะภัยพาล
ครูจินดาพร กลิ่นหวล
ครูธนิวรรณ แสงระยับ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

54 พัฒนาศักยภาพ SMTE (รับเฉพาะ ม.6/1) ครูวรรณี อินทร์รจนา
6

  เต็ม

55 พับกระดาษ ครูเบญจรัตน์ ศิริยิ่ง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 ฟิสิกส์หรรษา ครูเกศินี เตือนอุดมศีล
ครูสรรเพชญ ขุนนุช
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
57 ฟุตบอล ฟุตซอล ครูประกิต สวัสดิวิชัย
ครูสมภพ รุ่งเรือง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

58 ภาษาจีนน่ารู้ ครูเกศิณี รากผักแว่น
ครูพัชรี พงศ์พิริยะสกุล
ครูเอื้อมเดือน พวงมาลัย
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
59 ร้องเล่นเต้น TikTok ครูจริยาภรณ์ ป้อมสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

60 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครูภูษณะ ฮวดโสภา
ครูภิรญา เสรียศภัทร
1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
61 ลูกเสือร.บ.1 ครูวิรัตน์ ศรีอาจ
ครูประวิทย์ อ้อยเธียรชัย
ครูพัชรีพร พร้อมศักดิ์โสภณ
2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
62 วงดนตรีสตริง (รับเฉพาะคนที่เล่นวงสตริงได้) ครูอภิชาต จันทร์เพ็ง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
63 วงโยธวาทิต (รับเฉพาะนักเรียนที่มีทักษะดนตรี และมีเวลาในการฝึกซ้อม) ครูไพลิน พิงพิทยากุล
ครูอภิชาต จันทร์เพ็ง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 48
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
64 วรรณกรรมพิจารณ์ ครูศศิตา อาจวงษ์
1,2,3

  เต็ม

65 วอลเลย์บอล ครูนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์
1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
66 วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ครูประวิทย์ อ้อยเธียรชัย
ครูสุรชัย จิตสงบ
ครูพัชรี จิตรสุทัศน์
1,2,3,4,5

  เต็ม

67 วิทยุสื่อสาร ครูพงศ์พิชิต เนตรปฐมพร
ครูสวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัย
ครูจิณณพัต พันธ์ยิ่งยก
ครูศศธร เรืองวิริยะชัย
4,5,6

  เต็ม

68 ศิลป์สร้างสรรค์ ครูอภิรดี วงษ์ทรัพย์
ครูศุภรัตน์ นวนคำ
ครูนฤมล มนตรี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

69 สนุกคิด สนุกโค้ด KidBright ครูกิจจชญา วรภักดี
1,2

  เต็ม

70 สอวน. วิชาฟิสิกส์ ครูธนธัญ ฝีมือสาร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

71 สอวน. วิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะ ม.2/9, 2/10) ครูรัฐจักร ชูแช่ม
2

  เต็ม

72 สอวน. เคมี ครูกัลยา ภูทัตโต
3,4,5,6

  เต็ม

73 สอวน.ภูมิศาสตร์ ครูศศธร เรืองวิริยะชัย
2,3,4,5

  เต็ม

74 สอวน.วิชาชีววิทยา ครูพิชามญช์ เหมือนจินดา
4,5

  เต็ม

75 สังคมพาเพลิน ครูอัมพิกา ตรงคมาลี
ครูดนุกานต์ ศรีสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

76 สำรวจโลก ครูปาณิศา กันสา
1,2,3

  เต็ม

77 สื่อสวยด้วย Canva ครูสุวิชา สุวิชัย
1,2,3

  เต็ม

78 หมอภาษา พาเพลิน ครูสุรีรัตน์ พวงศิริ
ครูองุ่น เอี่ยมงาม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
79 หมากล้อม ครูพิทยาภรณ์ สิรวณิชย์
2,3,4,5,6

  เต็ม

80 ห้องสมุดสุดหรรษา ครูวลัยพรรณ ทองดอนเหมือน
ครูวาทิยา สิงห์สาครเดชา
ครูมนัสวีร์ บูรณาพา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

81 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 3 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ครูรัชนีกร ทิพย์สุข
ครูเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย
ครูรัฐชัย แซ่เฮ้ง
ครูกฤษกร พ่วงอยู่
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 72
82 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์2 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ครูมินตรา เภาพูล
ครูพินธุ์สุดา จันทร
ครูอำพล สมบูรณ์วัฒนา
ครูกฤษกร พ่วงอยู่
2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 70
83 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 1 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ครูชัชชนัญ ปรีชาวัชกุล
ครูมาลี อำพร
ครูดุสิตา หงษ์ร่อน
ครูธัญวรัตน์ แก้วรักษา
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 65
84 อาสาสาธารณสุขในโรงเรียน ครูณฐพร พรหมโม
ครูดาราพรรณ ทองใบ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

85 เพื่อนที่ปรึกษา YC (เฉพาะคนที่่ผ่านการคัดเลือก) ครูสมฤทัย มันผึ้ง
ครูขวัญพิรัลพัชร ฉายไสว
ครูทศพร ทองมา
4,5,6

  เต็ม

86 เล่าเรื่อง TELL ME ครูณรงค์ ยอดขำใบ
1,2,3,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 17
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
87 เวทคณิต..คิดเลขเร็วแบบอินเดีย ครูกัญญารัตน์ อ่อนประชา
ครูวรรณะ แก้วมณีเอี่ยม
1,2,3

  เต็ม

88 แต่งคำประพันธ์ ครูกุลธิดา กลิ่นเฟื่อง
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
89 แนะนำการอ่าน ครูวิมลรัตน์ กองแดง
ครูกันตยา พรเตชะทวีกุล
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
90 โบราณคดี ครูกมลภัทร โพธิภิรมย์
ครูกันณ์ ขับสนิท
ครูปรีดี ประสมสิน
ครูสิรีนาท บุญคล้าย
4,5,6

  เต็ม

91 ไข่เค็มช่วยชาติ ครูวาสนา ธุระกิจ
ครูปารมี อาจารียวุฒิ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14