ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2566


ที่ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 A-Math Game ครูมาลี อำพร
ครูอำพล สมบูรณ์วัฒนา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 Board Game 1 ครูพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

3 Board Game 2 ครูชลิต สมศรี
2,3,4,5,6

  เต็ม

4 CHEM A-Level ครูจริยาภรณ์ ป้อมสุข
5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
5 Chinese movies ครูวิกานดา จำปาทอง
6

  เต็ม

6 Chinese Songs ครูสิริรัตน์ นกพึ่ง
ครูไพลิน พิงพิทยากุล
1, 4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
7 Cover dance ครูอัญชลี ครุธงาม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
8 Crossword ครูพรรณี วันกระจ่าง
ครูนภาลัย เวชวงค์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 37
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
9 Digital Art ครูจันทรา ศิรินาวี
2,3,4,5,6

  เต็ม

10 DIY BY KRUWIT ครูศิริลักษณ์ หนองเส
ครูเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
11 English Club 1 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ครูนภาลัย เวชวงค์
ครูอังคณา บุญเจริญ
1

  เต็ม

12 English Club 2 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ครูธันยชนก จิตร์วิวัฒน์
ครูจิตสุภา สง่าแสง
2

  เต็ม

13 English Club 3 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ครูรัชฎาวรรณ คูฮุด
ครูกานต์ชนิตา คลังนาค
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 31
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
14 Happy Science ครูพเยาว์ บุญช่วย
2

  เต็ม

15 Information & Graphic 88 ครูกุลวดี จันทร์สว่าง
ครูฐิติวรดา เตชาภรณ์พงศ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
16 Make merry dream ลีลาศ ครูวรรณา กำลังทรัพย์
2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
17 Math Advance ครูมานพ ตนุเลิศ
4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
18 Music & Lyrics ครูวาสนา เกิดผล
ครูวรานิตย์ อรุณมณี
1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 41
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
19 SUDOKU ครูเบญจรัตน์ ศิริยิ่ง
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
20 TO BE NUMBER ONE - นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล ครูบังเอิญ อินทรักษ์
ครูธนากร กลิ่นมาลัย
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 71
 • ลงทะเบียนแล้ว 52
21 Unseen trip ครูพิชญาภา งามยิ่งยวด
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

22 การสร้าง website (รับเฉพาะนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) ครูปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน
ครูเมกทัศน์ ศรีคงอยู่
2

  เต็ม

23 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Photoshop (รับเฉพาะนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) ครูอมรรัตน์ สีสายชล
ครูศิริพร จันทร์แป้น
3

  เต็ม

24 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) ครูภิรญา เสรียศภัทร
ครูจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

25 ก็มาดิ A-Level (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ครูทักษิณ เรทนู
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 31
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
26 ขับร้องเพลงไทยสากล ครูปรีชา ออกกิจวัตร
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

27 คณิตฯ คิดสนุก ครูวรัญญา สุมาลัย
5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
28 ครีเอจ ครูจุฑามาศ พรมฟ้า
1

  เต็ม

29 คลื่น แสง และเสียง ครูวัชรินทร์ บุญเอียด
5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
30 ความสุขในโลกวรรณกรรม ครูสุภาวดี เนียมประเสริฐ
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

31 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 ครูเปรมฤทัย ราชนิธยากร
ครูทศพร ทองมา
1

  เต็ม

32 ชมรมสโมสรอินเทอร์แรคท์ ครูนริศรา อิสริยวัชรากร
ครูจิรเดช กันเกตุ
ครูวิรัตน์ ศรีอาจ
ครูสนัญญา ยอดขำใบ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 90
 • ลงทะเบียนแล้ว 85
33 ชุมนุมดนตรีไทย ครูภูมิชาย บุญมา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
34 ชุมนุมศิลปการถ่ายภาพ ครูพัชรพร เจียมฉวี
ครูวิรุธ ยังมีสุข
ครูอภิรดี วงษ์ทรัพย์
4,5,6

  เต็ม

35 ชุมนุมสมุนไพรน่ารู้ ครูศรีรัตน์ เวชตรียานนท์
1

  เต็ม

36 ดูซีรีส์ให้ซีเรียส ครูเบญจมาศ มีต้องปัน
ครูวิศนี ใจฉกาจ
4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
37 ตะกร้อ&เปตอง ครูนิกร ชัยสงคราม
ครูยุพเรศ กิ้มมทอง
ครูธัญนันท์ มาลี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

38 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ครูพัชรี เปล่งผิว
ครูเมตตา เริ่มภักตร์
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
39 ท่องโลกวิทยาศาสตร์ ครูดวงพร สาลีติด
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
40 ธนาคารโรงเรียน ครูกรองทอง ประสมสิน
ครูจันทิมา ก่ำภัคสร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 นักกฎหมาย ครูสุริยา เขียนอักษร
ครูวิมลรัตน์ กองแดง
ครูพิมพ์ธีรา แย้มขยาย
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
42 นักขายมืออาชีพ ครูศรีรัตน์ แสนธรรมมา
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

43 นักธุรกิจน้อย ครูวราภรณ์ กันทะพะเยา
ครูจี​ระนันท์​ ผันผาย
ครูวรรณงาม อนันตชินะ
ครูศุภกฤต เอกจิต
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
44 นักอ่านวิทย์ ครูน้ำฝน แก้วโม่ง
1

  เต็ม

45 นักเรียนจิตอาสา Give&Get ครูพัชรีพร พร้อมศักดิ์โสภณ
ครูกิจจชญา วรภักดี
4,5,6

  เต็ม

46 บริจด์ ครูสุนิสา พงษ์ประยูร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
47 บาสเกตบอล ครูธนัทอร ศิววิบูลย์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

48 ปิงปอง ครูพจนา ชนะภัยพาล
ครูจินดาพร กลิ่นหวล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

49 พัฒนาศักยภาพ SMTE (รับเฉพาะ ม.6/1) ครูวรรณี อินทร์รจนา
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
50 ฟิสิกส์หรรษา ครูเกศินี เตือนอุดมศีล
ครูสรรเพชญ ขุนนุช
6

  เต็ม

51 ฟุตบอล ฟุตซอล ครูประกิต สวัสดิวิชัย
ครูสมภพ รุ่งเรือง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

52 ภาษาจีนน่ารู้ ครูเกศิณี รากผักแว่น
ครูพัชรี พงศ์พิริยะสกุล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

53 ภาษาไทย Movies ครูศศิตา อาจวงษ์
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
54 มนตรามารยาท ครูบังอร สิงห์โตทอง
ครูระพีพรรณ เพิ่มประเสริฐ
ครูปิยะมาศ น้ำดอกไม้
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
55 ร.ด.จิตอาสา ครูวรรณะ แก้วมณีเอี่ยม
ครูกันณ์ ขับสนิท
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 150
 • ลงทะเบียนแล้ว 138
56 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครูภูษณะ ฮวดโสภา
ครูภิรญา เสรียศภัทร
1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 38
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
57 ลูกเสือร.บ.1 ครูวิรัตน์ ศรีอาจ
2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
58 วงดนตรีสตริง ครูอภิชาต จันทร์เพ็ง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
59 วงโยธวาทิต ครูอภิชาต จันทร์เพ็ง
ครูไพลิน พิงพิทยากุล
ครูปรีชา ออกกิจวัตร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 48
 • ลงทะเบียนแล้ว 47
60 วอลเลย์บอล ครูนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

61 วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ครูประวิทย์ อ้อยเธียรชัย
ครูพัชรี จิตรสุทัศน์
ครูสุรชัย จิตสงบ
1,2,3

  เต็ม

62 วิทยุสื่อสาร ครูพงศ์พิชิต เนตรปฐมพร
ครูสวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัย
ครูจิณณพัต พันธ์ยิ่งยก
ครูศศธร เรืองวิริยะชัย
4,5,6

  เต็ม

63 ศิลป์สร้างสรรค์ ครูอภิรดี วงษ์ทรัพย์
ครูศุภรัตน์ นวนคำ
ครูนฤมล มนตรี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

64 สนุกคิด สนุกโค้ด KidBright ครูกิจจชญา วรภักดี
1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
65 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูปวิช ไชยยุทธ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

66 สอวน. วิชาฟิสิกส์ ครูธนธัญ ฝีมือสาร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
67 สอวน. เคมี ครูกัลยา ภูทัตโต
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

68 สอวน.ภูมิศาสตร์ ครูศศธร เรืองวิริยะชัย
ครูศิริศักดิ์ ชื่นชม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

69 สอวน.วิชาชีววิทยา ครูพิชามญช์ เหมือนจินดา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
70 สังคมพาเพลิน ครูอัมพิกา ตรงคมาลี
1,2,3,4

  เต็ม

71 สำรวจโลก ครูปาณิศา กันสา
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
72 สื่อสวยด้วย Canva ครูสุวิชา สุวิชัย
2

  เต็ม

73 สื่อสวยด้วย canva 2 ครูชนากานต์ วงศ์วิลัย
3

  เต็ม

74 หมอภาษา พาเพลิน ครูสุรีรัตน์ พวงศิริ
ครูองุ่น เอี่ยมงาม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
75 หมากล้อม ครูพิทยาภรณ์ สิรวณิชย์
2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
76 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ครูสุธาทิพย์ ญาติมาก
3,4

  เต็ม

77 ห้องสมุดสุดหรรษา ครูวลัยพรรณ ทองดอนเหมือน
ครูวาทิยา สิงห์สาครเดชา
ครูมนัสวีร์ บูรณาพา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

78 อย.น้อย ครูชฎาพร สุวรรณรัตน์
ครูดาราพรรณ ทองใบ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

79 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 3 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ครูรัชนีกร ทิพย์สุข
ครูเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย
ครูรัฐชัย แซ่เฮ้ง
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 71
 • ลงทะเบียนแล้ว 70
80 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์2 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ครูมินตรา เภาพูล
ครูพินธุ์สุดา จันทร
2

  เต็ม

81 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 1 (รับเฉพาะเด็กห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ครูชัชชนัญ ปรีชาวัชกุล
ครูมาลี อำพร
ครูดุสิตา หงษ์ร่อน
ครูธัญวรัตน์ แก้วรักษา
1

  เต็ม

82 อาสาสาธารณสุขในโรงเรียน ครูณฐพร พรหมโม
ครูเอื้อมเดือน พวงมาลัย
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

83 เพื่อนที่ปรึกษาyc ครูสุกัญญา เสมอมาศ
ครูสมฤทัย มันผึ้ง
ครูขวัญพิรัลพัชร ฉายไสว
4,5,6

  เต็ม

84 เล่าเรื่อง TELL ME ครูสุวัฒน์ หอมสุข
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
85 เวทคณิต..คิดเลขเร็วแบบอินเดีย ครูกัญญารัตน์ อ่อนประชา
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
86 แนะนำการอ่าน ครูวิมลรัตน์ กองแดง
ครูกันตยา พรเตชะทวีกุล
6

  เต็ม

87 โบราณคดี ครูกมลภัทร โพธิภิรมย์
ครูกันณ์ ขับสนิท
ครูปรีดี ประสมสิน
ครูสิรีนาท บุญคล้าย
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 128
 • ลงทะเบียนแล้ว 127
88 ไข่เค็มช่วยชาติ ครูวาสนา ธุระกิจ
ครูปารมี อาจารียวุฒิ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม